Sanktionsavgifter

Bakgrund

Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol. 

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Sanktionsavgift

Vid inspektionen får du veta hur inspektörerna från Arbetsmiljöverket har uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att ni inte har följt en bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds sedan internt.

Om Arbetsmiljöverket beslutar att du ska betala en sanktionsavgift skickar de ett så kallat avgiftsföreläggande till dig. Detta ska du godkänna inom en viss tid. Här framgår även vilken avgift du ska betala. Efter ditt godkännande skickar Arbetsmiljöverket ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem du sedan ska betala. Du får med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du ska betala en sanktionsavgift.

Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Det är Arbetsmiljöverket som beslutar om du ska betala en sanktionsavgift, men du har rätt att få ditt ärende prövat i förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har du möjlighet att överklaga deras beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör i så fall en bedömning om de ska ge dig ett prövningstillstånd eller inte. 

Belopp

Nivån på sanktionsavgiften varierar. De flesta sanktionsavgifterna är differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än små företag. Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare har koll på vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör din verksamhet.

Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet sysselsatta i företaget. Då räknas både anställda och inhyrda, oavsett om de arbetar heltid eller deltid. 

Arbetsmiljöverket räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:3

 • Riskbedömning 5 000-50 000 kr

 • Explosions- skyddsdokument 5 000-400 000 kr

Användning av truckar, AFS 2006:5

 • Riskbedömning 15 000-150 000 kr

Artificiell optisk strålning, AFS 2009:7

 • Laserstråle 40 000-400 000 kr

 • Laserskydds- glasögon 40 000-400 000 kr

Asbest, AFS 2006:1

 • Tillstånd 15 000-150 000 kr

 • Märkning 15 000-150 000 kr

 • Utbildningsbevis 50 000 kr/person

Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1

 • Mätkrav 40 000-400 000 kr

 • Dokumentation 5 000-50 000 kr

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6

 • Besiktning 40 000-400 000 kr

 • Besiktningsintyg 40 000-400 000 kr

Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3

 • Förhandsanmälan 5 000 kr

 • Arbetsmiljöplan 10 000 kr / 50 000 kr

Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5

 • Nattarbete 40 000-400 000 kr

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43

 • Hantering 40 000-400 000 kr

 • Tillstånd 15 000-150 000 kr

Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6

 • Tjänstbarhets- bedömning 15 000-150 000 kr

Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8

 • Trycksättning 10 000 kr/trycksättning

Smältning och gjutning av metall, AFS 1997:5

 • Kontroll 40 000-400 000 kr

 • Användning 40 000-400 000 kr

 • Dokumentation 5 000-50 000 kr

Stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3

 • Typkontrollintyg/ certifikat 15 000-150 000 kr

Ställningar, AFS 2013:4

 • Typkontrollintyg 2 000 kr/komponent, max 100 000 kr/leveranstillfälle

 • Dokumentation Min 10 000 kr/arbetstagare

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2014:21

 • Besiktning 40 000-400 000 kr

Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1

 • Kunskapskrav 10 000 kr/användare

Byggnads – och anläggningsarbete, AFS 1999:3

 • Fallskydd 40 000-400 000 kr