Medarbetarengagemang

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bra medarbetar väljer bra företag

Vi hjälper dig som arbetsgivare att attrahera, engagera och behålla personerna du behöver.

Världen förändras, gör ni?

Framgång börjar och slutar med människor.
Vi gör det enkelt att lyssna och bli hörd.
Kom igång innan det är för sent

Skapa en presterande arbetsmiljö

Företag som arbetar aktivt med sin arbetsmiljö, får friskare och mer engagerade medarbetare, nöjdare kunder och bättre resultat.

5 punkter för en bättre arbetsmiljö

1. Ledarskap

För att arbetsmiljöarbetet ska lyckas så måste chefer visa att det är viktigt och att det finns en vilja att ska en bättre arbetsmiljö.

2. Sprid information

Information och kunskap är nyckel till att kunna vara med och bidra.

3. Involvera alla

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det är viktigt att alla medarbetare förstår varför arbetsmiljöarbetet är viktigt.

4. Sätt mål och mät

Sätt relevanta och engagerande mål. Det är ofta så att det som mäts är det som jobbas med.

5. Följ upp

Blev det bra? Utan uppföljning är det omöjligt att veta hur det går.

Undersökningar visar

0 %
Älskar jobbet
0 %
Går till jobbet för de måste
0 %
Hatar jobbet

Hur ser det ut hos er idag?

Hur kommer det se ut om 3 år?

Stödet i PreWoe

Dokumentation

PreWoe erbjuder mallar och guider som gör att det går snabbt att skapa den dokumentation som du behöver. Du behöver inte börja från ett vitt papper.

 • Policys
 • Rutiner
 • Medarbetarhandbok
 • Friskfaktorer

Involvering

PreWoe är ett användarvänligt system som gör det möjligt att involvera medarbetarna. Medarbetarna har tillgång till all nödvändig information via en app och kan i samma app hantera löpande rapportering.

 • Rapportering
 • Läskvitton
 • Checklistor
 • Medarbetarundersökningar

Uppföljning

Med PreWoe förenklas uppföljningen. Det blir tydligt vad som är gjort och vem som har saker kvar att göra. Analyser blir också enklare när all data är samlat på ett ställe.

 • Att göra listor
 • Påminnelser
 • Automatisk statistik
 • Medarbetarsamtal

Medarbetarengagemang och lönsamhet hör ihop

Det är när människor mår bra som verksamheter går bra.

Världens bästa arbetsgivare jobbar med medarbetarengagemang för att de vet att det ger resultat. PreWoe hjälper dig att skapa en arbetsplats där alla är trivs och strävar mot ett gemensamt mål. Sätt dina medarbetare i fokus, de är de som gör att ni har kunder.

För fler bra arbetsdagar

Arbetsmiljön är mer än bara de fysiska delarna.

I tjänstemannaföretag innebär fysisk arbetsmiljö sällan risk för liv och hälsa.  

Fysisk arbetsmiljö

Hur vi fysikskt påverkas.

 • Luft och ventilation
 • Ljud och buller
 • Ljus och belysning
 • Ergonomi
 • Temperatur och klimat
 • Dator och bildskärmsarbete
 • Belastning och tunga lyft
 • Kemikaliearbeten
 • Maskiner
 • Personlig skyddsutrustning

Organisatorisk arbetsmiljö

Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.

 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstider
 • Krav, resurser och ansvar
 • Delaktighet

Social arbetsmiljö

Hur vi samarbetar och pratar med varandra.

 • Socialt samspel
 • Samarbete
 • Stöd från chefer och kollegor
 • Kränkande särbehandling

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

PreWoe stöder alla delar i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

PreWoe stöder även det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer här

Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer har kunskaper om hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Arbetsgivaren ska även se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Mål

Det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska vara relevanta och arbetstagarna ska vara med och att ta fram målen. Alla anställda ska känna till målen.

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven.

Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska ha rutiner som gör det tydligt att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och hur det ska undvikas. Rutinerna måste vara kända av alla medarbetare.

Bygg ditt företag inifrån

Engagerade medarbetare är lyckligare, mer produktiva och friskare.

Dagens anställda vill känna att deras arbete har ett syfte.
De vill identifiera sig med ditt företag och veta att deras arbete är meningsfullt.

Läs mer om våra funktioner för mer engagerade medarbetare